คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือ คกก.วินิจฉัยฯ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 89

Share on Line
Share on Pinterest