นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

Share on Line
Share on Pinterest