ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560

Share on Line
Share on Pinterest