พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภาระกิจตามอำนาจหน้าที่หรือข้อบัญญัติ อบต.คลองลุ ประจำปี 2562

Share on Line
Share on Pinterest