เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการซ่อมสร้างขยายผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านทอนหาญ บ้านคลองเคียน บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 6 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

Share on Line
Share on Pinterest