เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 2 สาย 1.โครงการเสริมเหล็กสายแยกสระน้ำปัน-บ้านนายล้อม 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรอุทิศ

Share on Line
Share on Pinterest