องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal)

           
           องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรมด้วยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม จำนวน 3 โครงการ รวม 32 ผลงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในรูปแบบความบันเทิงให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนี้
           1.โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันรณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในมิติทางวัฒนธรรม : แอนิเมชันต้าน COVID – 19 ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที จำนวน 12 ตอน
           2. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ประเภทภาพยนตร์สั้น สำหรับใช้รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในมิติทางวัฒนธรรม ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที จำนวน 10 ตอน
           3. โครงการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ ประเภทภาพยนตร์สั้น สำหรับรณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม : กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที จำนวน 10 ตอน
โดยไฟล์ภาพยนตร์สำหรับดาวน์โหลด ตาม QR Code ด้านล่างนี้  หรือคลิกที่ link
https://drive.google.com/.../1Z5hzKRwcOTyht4p7oQWbZo-oN5M...

ลิงก์สำหรับเปิดในมือถือ
- https://www.youtube.com/playlist...
- https://www.youtube.com/playlist...
- https://www.youtube.com/playlist...

 

Share on Line
Share on Pinterest