ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในพื้นที่ตำบลคลองลุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

Share on Line
Share on Pinterest