กำหนดวันสำคัญและเวลาที่ต้องหยุดทำการฆ่าสัตว์

Share on Line
Share on Pinterest