วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ตั้นซ้าย นายก อบต.คลองลุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง และพนักงาน อบต.คลองลุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้ หมู่ที่ 1 1) นายศุภฤกษ์ กล้างาม 2)นางสุวรา ยารักษ์ 3)นางกนกลดา แก้วมีบุญ 4)นางสาววราพร โดะโอย หมู่ที่ 2 1)นายมนตรี ศรีวิเชียร 2)นางหนูจวน เกื้อแก้ว 3)นางสาวอุส่าห์ ชัยภักดี 4)นางวรรณดี เพ็ชรสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 1)นางสาว สุทธิดา ศรีทิพย์ 2)นางสาวเพ็ญจันทร์ บัวดำ 3)นางประคิ่น รังษี ณ พื้นที่ตำบลคลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

Share on Line
Share on Pinterest