วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ตั้นซ้าย นายก อบต.คลองลุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม. เพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.คลองลุ

Share on Line
Share on Pinterest