วิสัยทัศน์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการดี คนมีคุณภาพ เปิดโอกาสการศึกษาและกีฬา  ลดยาเสพติด

ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า นำพาชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วม ตลอดจนสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1. จัดบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและได้มาตรฐาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

 

Share on Line
Share on Pinterest