นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุแถลงต่อสภา

---------------------------------------------------------

                    หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่คำนึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรายงานต่อสภาเมื่อมีความจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุดนโยบายของผู้บริหารมีจุดมุ่งหมาย  3  ประการ   คือ  

ประการที่ 1 เพื่อนำตำบลคลองลุไปสู่โครงสร้างที่สมดุลมีความเข้มแข็งของชุมชนภายในตำบลมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพประชาชนในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประการที่ 2 เพื่อนำตำบลคลองลุสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฎิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนในตำบลคลองลุ

ประการที่ 3 เพื่อนำตำบลคลองลุไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและการเมืองและความมั่นคง

                      1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

                               1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในตำบลและฟื้นฟูประชาธิปไตย

                               1.2 กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”

                               1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประเพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

                               1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายครอบคลุมทั่วที่

                               1.5 ลาดยางสายช่องลม หมู่ที่ 1

                               1.6 ส่งเสริมการกีฬาโดยก่อสร้างระบบไฟส่องสว่าง ณ สนามกีฬาประจำตำบลคลองลุ

                               1.7 ขยายเขตประปาคลุมพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน

                               1.8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายตอนหลอด

                               1.9 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล

                        2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

                                2.1 นโยบายการศึกษา

                                2.2 นโยบายการสร้างงานเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับฐานราก

                                2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน              

                                2.4 นโยบายส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม

                                2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

                   3. นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                                3.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

                                3.2 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

                                3.3 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

                                3.5 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย

                                 3.6 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   4.นโยบายด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา

                               4.1 การพัฒนาการท่องเที่ยว

                               4.2 การพัฒนาภาคบริการ

                               4.3 ยกระดับและพัฒนามาราฐานการกีฬา

                   5. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

                               5.1พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้กระจายไปสู่ หมู่บ้านอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

                               5.2 ขยายการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค – บริโภคให้ครอบคลุมประชาชนทุกพื้นที่

                   6. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

                               6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                               6.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครื่อข่าย อินเตอร์เนต

                               6.3 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติ  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย  คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

                               6.4 ส่งเสริมการใช้วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ  ภาคประชาชน

                    7. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

                               7.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

                               7.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

                               7.3 เพิ่มศักยภาพขบวนการผลิตด้านปศุสัตว์

                              7.4 เสริมสร้างรากฐานของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง

                              7.5 จัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร

                              7.6 เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร

                              7.7 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่ม

                              7.8 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

                               7.9 เสริมสร้างขบวนการสร้างอาชีพ  สร้างงานที่มีคุณภาพ และมีรายได้สูงให้แก่ ประชาชนอย่างทั่วถึง

                    8. นโยบายการบริหารโดยยึดหลักบริหารจัดการที่ดี

                              8.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง

                              8.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

                              8.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคล

                              8.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง

                              8.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยาธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                              8.6 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น

                              8.7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน

                              8.8 ส่งเสริมขบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน

                   9. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

                              9.1 ส่งเสริมการศึกษา

                              9.2 การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน

                              9.3 บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

                              9.4 บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้เกิดความพอใจอย่างสูงสุด                    

                              9.5 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน

                              9.6 เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

                              9.7 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

                              9.8 สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

Share on Line
Share on Pinterest