การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

http://klonglu.go.th/public/texteditor/data/index/menu/632    รอข้อมูลอัพเดต

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

http://klonglu.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/433

O3 อำนาจหน้าที่
 

http://klonglu.go.th/public/texteditor/data/index/menu/600

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/171/menu/290/catid/15/page/1

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

http://klonglu.go.th/public/texteditor/data/index/menu/564

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

http://klonglu.go.th/public/texteditor/data/index/menu/617

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/index/menu/276/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

http://klonglu.go.th/public/webboard/data/index/menu/329

 

หน้าเว็บไซต์ อบต. : http://klonglu.go.th/public/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แสดงเมนู กระดานกระทู้/สนทนา ในหน้าหลักของเว็บไซต์ ตำแหน่งใต้ภาพปลัด อบต.

O9 Social Network
 

เชื่อมโยงไปที่หน้าเว็บไซต์ อบต. : http://klonglu.go.th/public/

 

facebook : https://www.facebook.com/klonglu.kantang.5

 

Facebook Fanpage :  https://www.facebook.com/399481850454345/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แสดง Block Facebook ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่าง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน/ด้านขวาของ block แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/datacategory/catid/13/menu/290

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รอลิงก์

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/index/menu/602

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/index/menu/621 รอข้อมูลอัพเดต

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1079/menu/625/page/1

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/index/menu/665

 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1011/menu/569/page/1

O17 E-Service
 

http://klonglu.go.th/public/

 

http://klonglu.go.th/public/contact/data/index/menu/509

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แสดงเมนู ร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป) เป็นเมนูย่อย ในหัวข้อบริการประชาชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/datacategory/catid/55/menu/606

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รอลิงก์
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/724/menu/415/catid/23/page/1

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1004/menu/609/page/1

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/index/menu/278

 

http://klonglu.go.th/public/list/data/index/menu/318

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/index/menu/611

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/index/menu/609

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/index/menu/652

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รอลิงก์
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รอลิงก์
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รอลิงก์

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รอลิงก์
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://klonglu.go.th/public/complaint/data/index/menu/460

 

หน้าเว็บไซต์ อบต. : http://klonglu.go.th/public/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แสดง banner ร้องเรียนทุจริต ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ ในตำแหน่ง
ใต้แถบ banner หนังสือราชการ / บน block แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  รอลิงก์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

http://klonglu.go.th/public/webboard/data/addtopic/forum_id/5/menu/329

 

หน้าเว็บไซต์ อบต. : http://klonglu.go.th/public/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แสดง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ ในตำแหน่ง
ใต้แถบ banner หนังสือราชการ / บน block Facebook

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

http://klonglu.go.th/public/webboard/data/addtopic/forum_id/5/menu/329

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

http://klonglu.go.th/public/texteditor/data/index/menu/516

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1019/menu/569/page/1

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1321/menu/569/page/1

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1321/menu/569/page/1

 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1317/menu/569/page/1

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/978/menu/652/catid/64/page/1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1182/menu/290/catid/19/page/1

 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/996/menu/290/catid/19/page/1

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1320/menu/569/page/1

 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1316/menu/569/page/1

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/detail/id/1319/menu/569/page/1

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

http://klonglu.go.th/public/list/data/datacategory/catid/74/menu/652

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  รอลิงก์

Share on Line
Share on Pinterest