thumbs
นายชัยวัฒ ดำไฝ
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นางหทัยทิพย์ ไชยโยธา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
นางอรสา อุปมัยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นางสาวสุพัตรา แก้วสีทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นางสาวปรียกร มีชูวรพงศ์
นิติกรปฏิบัติการ

thumbs
นายอรรฆวรรณ สุขคล้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)

thumbs
นางรัตนาภรณ์ เยาว์ดำ
นักจัดการงานทั่วไป

thumbs
นายแสนศักดิ์ ชุมแสงศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

thumbs

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

thumbs
นายนิยม มากจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายพูลลาภ พลชยะกุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

thumbs
นางสาวจันทนา เปาะทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวลัดดาวัลย์ เชี่ยเท่า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวรสสิรัศมิ์ ยิ่งสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

thumbs
นายถวิล ชิตชลธาร
คนสวน

thumbs
นางวาลินรัตน์ นาเหนือ
คนงาน

thumbs
นายยงค์ยุตร ชูกระชั้น
ยาม

thumbs
นางสาวจริญญา เทพอิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นางสาววรลักษณ์ บัวชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นายธนวัฒน์ คงแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นางสาวกัญญาภัทร สังคะหะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest