ชื่อ
: นายพิพัฒน์พงศ์ เทือกทักษ์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
โทรศัพท์
: