ชื่อ
: นายอำมอน แสงรัตน์
ตำแหน่ง
: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ
โทรศัพท์
: 089-288-7682