ชื่อ
: นายอำมอน แสงรัตน์
ตำแหน่ง
: ปลัด อบต. คลองลุ
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต. คลองลุ
โทรศัพท์
: 089-288-7682