ชื่อ
: นายมนัส โดะโอย
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทรศัพท์
: