ชื่อ
: นายอำมอน แสงรัตน์
ตำแหน่ง
: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลองลุ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์
: หมายเลขโทรศัพท์ 089-288-7682