ชื่อ
: นายชัยวัฒ ดำไฝ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์
: หมายเลขโทรศัพท์ 065-040-9718