ชื่อ
: นางจำลอง ซ่อนขำ
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทรศัพท์
: หมายเลขโทรศัพท์ 089-292-4481