วันที่ หมวดหมู่ รายการ
25 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหรส่วนตำบลคลองลุและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายกระดาน ป้ายคัทเอ๊าท์ ป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมระบบเสียงไร้สาย(หอกระจายข่าว) หมู่ที่ 4 บ้านทอนหาญ และหมู่ที่ 6 บ้านคลองเคียน ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ราย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวทางจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหนือคลอง-ช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวทางจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหนือคลอง-ช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมระบบเสียงไร้สาย(หอกระจายข่าว) หมู่ที่ 3 บ้านบางเตา ถนนสายนาเหนือ-ย่านซื่อ หมู่ที่ 5 บ้านนาเหนือ และหมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็กสายบ้านทอนหาญ-บ้านทอนหลอด
1 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหลา-สะพานเคี่ยม
1 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประทีป วงศ์มณี
11 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าพื้นที่และดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบพริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าพื้นที่และดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าพื้นที่และดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย คันหมายเลขทะเบียน บบ 5903 ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดสระ(บ่ออิโสะ) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขุดสระ(บ่ออิโสะ) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแต้ว - ทุ่งค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแต้ว - ทุ่งค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างขยายผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายทางบ้านทอนหาญ - บ้านคลองเคียน - บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ กว้าง 6 เมตร ยาว 525 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest