วันที่ หมวดหมู่ รายการ
17 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแต้ว - ทุ่งค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างขยายผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายทางบ้านทอนหาญ - บ้านคลองเคียน - บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ กว้าง 6 เมตร ยาว 525 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อนม ยู เอส ที รสจืด ขนาด 200 มล. จำนวน 1,740 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแฟ้มเจาะ 3 และกล่องล้อเลื่อน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ30-006 สายบางเตา - ย่านซื่อ บ้านบางเตา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองลุ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 7,400 ตารางเมตร องค์์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก มอเตอร์ไฟฟ้าฯ จำนวน 1 รายการ
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก มอเตอร์ไฟฟ้าฯ จำนวน 1 รายการ
8 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก มอเตอร์ไฟฟ้าฯ จำนวน 1 รายการ
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างขยายผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายทางบ้านทอนหาญ - บ้านคลองเคียน - บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ กว้าง 6 เมตร ยาว 525 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
6 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างขยายผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายทางบ้านทอนหาญ - บ้านคลองเคียน - บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ กว้าง 6 เมตร ยาว 525 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น PANTUM P2500W หมายเลขครุภัณฑ์ 485-64-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อนม ยู เอส ที รสจืด ขนาด 200 มล. จำนวน 1,740 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างขยายผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายทางบ้านทอนหาญ - บ้านคลองเคียน - บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ กว้าง 6 เมตร ยาว 525 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
25 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ของระบบประปา หมู่ที่ 1 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest