วันที่ หมวดหมู่ รายการ
11 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
20 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
30 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
21 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายบ้านทอนหาญ-คลองเคียน-เหนือคลอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4,6 ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
13 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายบ้านทอนหาญ-คลองเคียน-เหนือคลอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4,6 ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
11 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายบ้านทอนหาญ-คลองเคียน-เหนือคลอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4,6 ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก
29 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลา หมูุ่ที่ 3 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลา หมูุ่ที่ 3 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลา หมูุ่ที่ 3 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลา หมูุ่ที่ 3 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 2 สาย 1).โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสระน้ำปัน-บ้านนายล้อม 2).โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest