วันที่ หมวดหมู่ รายการ
10 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0016 , 485-61-0007 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาเหนือ-ทุ่งปร้าว หมู่ที่ 5(ช่วงที่ 2) ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแต้ว-ทุ่งค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
27 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาเหนือ-ทุ่งปร้าว หมู่ที่ 5(ช่วงที่ 2) ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านคลองลุ - ท่าจูด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหินคลุก และหินผุ พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระดาษ เอ4 จำนวน 30 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 500 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสนาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest