วันที่ หมวดหมู่ รายการ
2 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบข่ายสายอินเตอร์เน็ตภายใน อบต.คลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงระบบข่ายสายอินเตอร์เน็ตภายใน อบต.คลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสารส้มขุ่นผง และคลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร คันหมายเลขทะเบียน 80-7086 ตรัง รหัสพัสดุ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้่ำเอนกปะสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร รหัสพัสดุ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบางเตา - บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัตตรัง
24 ส.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านคลองลุ - ท่าจูด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
21 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าจูดหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 2 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าจูดหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 2 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าจูดหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 2 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอม คือ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสะพานเคี่ยม - ทุ่งตากแดด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าสายบ้านลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest